Algemene voorwaarden

1. Begrippen

1.1 rasalila: rasalila D.I.Y. atelier is gevestigd te Amsterdam aan de Postjesweg 15 te Amsterdam en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 34320915.

1.2 Algemene Voorwaarden: deze door rasalila gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van rasalila D.I.Y. atelier, www.rasalila-atelier.nl.

1.3 Deelnemer: degene die een workshop volgt c.q. wenst te volgen bij rasalila.

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle Workshops en Cursussen bij rasalila D.I.Y. atelier. Door deelname aan een les verklaart de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 rasalila kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website.

3. Prijzen, Betaling en Prijswijziging

3.1 Een workshop of cursus moet voorafgaand aan de te volgen les betaald worden. Betaling kan worden gedaan via bankoverschrijving of via PIN. Cash betalingen zijn niet mogelijk.

4. Aansprakelijkheid

4.1 rasalila aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van les(sen) bij rasalila.

5. Persoonsgegevens

5.1 rasalila verzamelt persoonsgegevens van de Deelnemers voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie van uitgegeven rasalila rittenkaarten en lidmaadschappen. rasalila gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

5.2 rasalila gebruikt de in artikel 10.1 genoemde persoonsgegevens ook om de Deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van rasalila en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de Student geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van rasalila, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@rasa-lila.nl. De Student is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van rasalila gebruik kan worden gemaakt.

5.3 rasalila geeft de persoonsgegevens van de Studenten nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

6. Deelname Workshop c.q. Cursus en Inschrijfgeld

6.1 Een Deelnemer kan deelnemen aan een Workshop c.q. Cursus nadat deze zich vooraf bij rasalila daarvoor heeft ingeschreven en het inschrijfgeld c.q. de Prijs heeft betaald. Inschrijving kan via de website www.rasalila-atelier.nl. Een plaats in de Workshop c.q. Cursus is gegarandeerd nadat rasalila betaling van het inschrijfgeld heeft ontvangen.

6.2 Voor sommige Workshops en Cursussen geldt een zogeheten “Early bird” tarief. Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de Website genoemde datum. Na deze datum geldt, zonder uitzondering, het, eveneens op de Website genoemde, normale tarief.

7. Betaling

7.1 Voor deelname aan een Workshop c.q. Cursus moet voorafgaand aan de te volgen Workshop c.q. Cursus betaald worden. Betaling kan worden gedaan via bankoverschrijving of via PIN.

8. Annulering deelname Workshop

8.1 Tot 48 uur voor de geplande Workshop datum kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@rasa-lila.nl. In welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 10,- administratiegeld.

8.2 Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen 48 uur voor een geplande Workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

9. Workshop rooster

9.1 rasalila behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal reeds betaald inschrijfgeld gerestitueerd worden.

10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

10.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

No comments yet.

Geef een reactie